आधारभुत मूल्य र मान्यता (Core Value):
स्वस्थ र गुणस्तरीय सेवा :
संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा स्वस्थ र गुणस्तरीय हुनेछन् ।
सत्य निष्ठा :
संस्था तथा सदस्य प्रति सत्य र निष्ठा कायम गरिनेछ ।
ईमान्दारीता :
सहकारी शिद्धान्तमा केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यका हितमा ईमान्दारीताका साथ काम गरिनेछ ।
खुल्लापनका साथ सामूहिक कार्य :
सेवा उपलब्ध गराउँदा पारदर्शिता तथा खुल्लापन कायम राख्दै सामुहिक भावनाका साथ काम गरिनेछ ।
संस्थाप्रति गौरव :
संस्थाको गौरव लाई मुख्य आधार बनाई संस्थाको ख्यातिलाई असर पर्ने कुनै कार्य गरिने छैन ।
जुनुन :
सदस्यलाई समृद्ध बनाउदै नेपालकै नमुना सहकारी बन्ने जुनुनका साथ संस्थालाई अघि बढाइनेछ ।

shares