ध्येय (Mission):
नीति, विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरी सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित शुलभ एवं प्रतिस्पर्धी वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवामार्फत सदस्यहरुको दीगो आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय समृद्धी हासिल गराउने ।