संस्थाको निम्न अनुसार संघ/संस्थाहरुमा सहभागिता रहेको छ ।

नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लि.
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.
बागमति प्रदेश बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि.
काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघ लि.
काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ लि.