P

H-Healthy and Quality Service -:j:y / u'0f:t/Lo ;]jf_
संस्थाले सदस्यहरुका लागि उपलब्ध गराउने सेवा स्वास्थ, गुणस्तरीय एवं प्रतिस्पर्धी हुनेछन् ।

I-Integrity -;To lgi7f_
सेवा प्रवाह गर्दा सदस्य र संस्थाप्रति सत्य र निष्ठा कायम गरिने छ ।
L-Loyalty-akmfbfl/tf_
सहकारी सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सदस्यका हितमा ईमान्दारीताका साथ काम गरिने छ ।
T-Teamwork with Transparency -v'Nnfkgsf ;fy ;fd'lxs sfo{_
सेवा उपलब्ध गराउँदा पारदर्शिता तथा खुल्लापन कायम राख्दै सामूहिक भावनाका साथ काम गरिने छ ।
O-Organizational Pride -;+:yf k|lt uf}/j_
संस्थाको गौरव -ख्याति_लाई मुख्य आधार बनाई संस्थाको गौरवमाथि असर पर्ने कुनै कार्य गरिने छैन ।
P-Passion -h'g'g÷hf];_
संस्थाको माध्यमबाट सदस्यहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा समृद्ध बनाउँदै आत्मनिर्भर समाज निमार्ण गर्ने जोसका साथ अघि बढिने छ ।