नीति, विधि, प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गरी सहकारी मूल्य र सिद्धान्तमा आधारित सुलभ एवं प्रतिस्पर्धी वित्तीय तथा गैरवित्तीय सेवामार्फत सदस्यहरुको दिगो आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय समृद्धि हासिल गराउने ।