सदस्य समृद्धिका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रदायक नमुना सहकारी