कर्जाको व्याजदर वचतको व्याजदर
सि.नं. कर्जा शिर्षक व्याजदर सि.नं.  वचत शिर्षक व्याजदर
शैक्षिक कर्जा 12% नियमित वचत 9%
कृषि कर्जा 12-13% साधारण वचत 7 %
हाउजिङ्ग लोन 14.75% हिलटप विशेष वचत 9%
हायरपर्चेज लोन 14.75% खुत्रुके वचत 8.5%
सदस्य समृद्ध वचतमा ऋण थप 2% जेष्ठ नागरिक वचत 8.5%
व्यवसायिक कर्जा 14.75% नारी वचत 8%
व्यक्तिगत कर्जा 14.75% आवधिक वचत 9-12%
लघुवित्त कर्जा  14.75% विमा वचत 9%
वचतको जमानतमा ऋण थप 2% उज्जवल भविस्य वचत सहमति अनुसार
१० व्यवसायिक किस्ता बन्दी ऋण   12.5% १० सदस्य समृद्धी वचत   14%
११ यूवा स्वरोजगार ऋण 8% ११ कर्मचारी संचयकोष वचत 8.5%

                                    

नोटः

१) ऋणमा सेवा शुल्क स्वीकृत ऋणको ३ महिना अवधिको भएमा ०.५% र सो भन्दा बढी १ वर्ष सम्म अवधिको भएमा १ प्रतिशत मात्र

२) घर जग्गा कोषमा ६ महिना वा सो भन्दा बढी अवधिको भएमा ०.५%

३ ) स्वीकृत ऋणको कम्तिमा ३ प्रतिशत देखी ५ प्रतिशत सम्मको शेयर खरिद गर्नु पर्ने छ । 
४) नियमित किस्त नबुझाएमा भाखा नाघेको किस्ता रकममा थप ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ ।
५) उल्लेखित ब्याजदर समय समयमा परिवर्तन हुन सक्ने छ ।

६) यूवा स्वरोजगार कोष ऋणको किस्ता नियमित वुझाएमा ६० प्रतिशत ब्याज फिर्ता हुनेछ ।
७) अन्य ऋणको हकमा नियमित किस्त बुझाउने सदस्यलाई अन्तिम किस्तामा बुझाएको कुल ब्याजमा पाँच प्रतिसत फिर्ता गरिने छ ।

८) सदस्य समृद्धि वचत योजनामा न्यूनतम रु.५०,००० देखी अधिकतम रु.२,५०,०००/–सम्म मात्र जम्मा गर्न सकिनेछ ।