आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य केन्द्रीत भएर आफ्ना सदस्यहरुको दिगो आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक समृद्धिगर्ने संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।