सदस्यहरुबाट शेयर, वचतका रुपमा संकलित रकमलाई यस संस्थाले सदस्यहरुकै वित्तिय आवस्यक्ता परिपुर्ति गर्न ऋणको रुपमा सदस्यहरुलाई नै परिचालन गर्ने गरेकोछ । सदस्यका आवश्यक्ता अनुसार सम्पति खरिद गर्न, व्यवसाय संचालन गर्न, शैक्षिक आवश्यक्ता, सामाजिक आवश्यक्ताहरुको परिपुर्ति गर्न लगाएत धेरै कार्यहरु गर्न यस संस्थाबाट सदस्यले ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन उत्पादन तथा सेवामा गई थप अध्ययन गर्न सक्नुहुने छ ।